Calendar

5C67 Jan 08
1234 Jan 09
5C67 Jan 10
OC Tour - Bennett & Bonnette 10:30 AM - 11:30 AM
KSS Tour - Lecours/Lockwood 10:30 AM - 11:30 AM
1234 Jan 11
Lunch forms due for January 09:00 AM - 09:00 AM
5671 Jan 12
Gr. 9 Girls Basketball - Kamloops Jan 12, 12:00 AM - Jan 13, 11:59 PM
2C34 Jan 15
KSS Tour - Maundrell/O'Flynn 10:30 AM - 11:30 AM
5671 Jan 16
2C34 Jan 17
KSS Tour - Rathjen 10:30 AM - 11:30 AM
OC Tour - Corbett/Dupre 10:30 AM - 11:30 AM
5671 Jan 18
Québec EXCHANGE parent meeting 07:00 PM - 08:00 PM Library
2345 Jan 19
Jr. Boys Basketball - Vancouver College Jan 19, 12:00 AM - Jan 20, 11:59 PM
6C71 Jan 22
PAC meeting 06:30 PM - 07:30 PM
2345 Jan 23
Corbett - Field trip to H2O 11:50 AM - 03:15 PM
6C71 Jan 24
OC Tour - Goutier/Horton 10:30 AM - 11:30 AM
234 Jan 25
5671 Jan 26
French Exchange Trip to Quebec Jan 26, 12:00 AM - Feb 02, 11:59 PM
2C34 Jan 29
OC Trip - Klassen & Layne 10:30 AM - 11:30 AM
5671 Jan 30
2C34 Jan 31
OC Tour - Lecours & Lockwood 10:30 AM - 11:30 AM
5671 Feb 01
2345 Feb 02
6C71 Feb 05
OC Tour - Maundrell & O'Flynn 10:30 AM - 11:30 AM All Day Event
Parent Cafe - CORE 10:30 AM - 11:30 AM
2345 Feb 06
6C71 Feb 07
OC Tour - Rathjen 10:30 AM - 11:30 AM All Day Event
2345 Feb 08